รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840050
ชื่อโครงการ : การศึกษานโยบายการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ : ไพรินทร์ ชลไพศาล
ทีมวิจัย :
ไพรินทร์ ชลไพศาล
หัวหน้าโครงการ
สุณีย์ กัลยะจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพีพัฒน ภาสบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาธรรมชาติและขอบข่ายของสถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา

3. เพื่อศึกษานโยบายและผลการดำเนินนโยบายในอดีตของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้แก้ไขปัญหาความรุนแรง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว

4. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนพัฒนาคู่มือที่มีอยู่แล้วให้ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้วงจรการแก้ปัญหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

สถิติการเปิดชม : 971 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 63 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400