รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840053
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์องค์ความรู้การคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็ก
 
หัวหน้าโครงการ : เรณู สุขารมณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เรณู สุขารมณ์
หัวหน้าโครงการ
นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรัมพร โห้ลำยอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติมา โห้ลำยอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมลชนก ขำสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองทางสังคมเด็ก โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

2) เพื่อรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก โดยมุ่งศึกษาในกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบาง มุ่งเน้นหาคำตอบถึงระบบการคุ้มครองเด็กที่เหมาะสม

3) เพื่อให้ได้ช่องว่างการวิจัย (Research gap) และช่องว่างทางนโยบาย (Policy gap) ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมเด็ก

สถิติการเปิดชม : 1,191 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 163 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400