รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840054
ชื่อโครงการ : การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ดวงจันทร์ วรคามิน
ทีมวิจัย :
ดวงจันทร์ วรคามิน
หัวหน้าโครงการ
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศวีร์ สายฟ้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างเครื่องมือวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย

2) เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย

3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย

4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์กับการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย

สถิติการเปิดชม : 1,132 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 113 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400