รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0003
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้เรียนชาวกัมพูชา
  The Development Basic Thai Textbook for Cambodian Students
หัวหน้าโครงการ : บัญญัติ สาลี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัญญัติ สาลี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางในการสร้างแบบเรียนภาษาไทยที่เหมาะสมกับผู้เรียนชาวกัมพูชา
สถิติการเปิดชม : 1,275 ครั้ง
ชุดโครงการ : ภาษาไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 215 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400