ชุดโครงการ : ภาษาไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ภาษาไทย ทั้งหมด 7 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การสร้างคลังข้อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมและการสกัดหาคำเขียนผิดอักขรวิธีและคำปรากฏใหม่
วิโรจน์ อรุณมานะกุล2558
PDF Icon
การเปลี่ยนแปลงด้านความสั้นยาวของสระในภาษาไทย: นัยสำคัญต่อการสะกดคำในปัจจุบัน
พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์2558
PDF Icon
การพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้เรียนชาวกัมพูชา
บัญญัติ สาลี2558
PDF Icon
การสำรวจและการสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
บุษบา บัวสมบูรณ์2558
PDF Icon
พัฒนาการรูปแบบวิธีสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน
อิงอร สุพันธุ์วณิช2558
PDF Icon
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ2558
PDF Icon
การศึกษารูปแบบ วิธีการสอน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 9
สร้อยสน สกลรักษ์2558
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ภาษาไทย ทั้งหมด 7  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400