รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0011
ชื่อโครงการ : ศิลปะสื่อการแสดงสดทวารวดี : กรณีศึกษาเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม
 
หัวหน้าโครงการ : ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์
ทีมวิจัย :
ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงร่างมาจากประติมากรรมแบบนูนต่ำปูนปั้นและดินเผาที่เจดีย์จุลประโทน เพื่อสร้างและนำเสนอสื่อศิลปะเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะสื่อแสดงสด แสดงท่าทางของการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวร่างกาย พร้อมทั้งองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ได้แก่เครื่องแต่งกาย เสียง

2. ศึกษาเรื่องราว ทัศนคติ และวิธีการเล่าเรื่องของคนพื้นถิ่นนครปฐม เรื่องทานบารมี ยกตัวอย่างเช่นเรื่องไมตระกันยกะ สุปรรขะ หัสติง ษัททันตะ กัจฉปะ มหากปิ และจุลธัมมปาลชาดก เป็นต้น เพื่อนำเสนอท่าทางของการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านศิลปินที่ใช้สื่อศิลปะเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะสื่อแสดงสด

3. สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ผ่านงานศิลปะสื่อการแสดงสด ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะทวารวดี นครปฐมยุคศตวรรษที่ 11-13

สถิติการเปิดชม : 1,143 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 64 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400