ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 34 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์
ฟ้าใส สามารถ2560
PDF Icon
องค์ความรู้ "สัตวศาสตร์" ในวรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง: การศึกษาในมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล2560
PDF Icon
การศึกษาประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมจากตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
ไข่มุก อุทยาวลี2560
PDF Icon
ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์: สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์
รจนา จันทราสา2560
PDF Icon
สื่อชายแดนใต้ในกระบวนการสันติภาพ: การลดทอนอคติและความเกลียดชังต่อพื้นที่และผู้คนในชายแดนใต้
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม2560
PDF Icon
การศึกษาองค์ความรู้ด้านคติชนของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีในชุมชน:กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร2560
PDF Icon
การออกเสียงภาษาไทยของผู้พูดภาษาลัวะ จังหวัดน่าน : การศึกษาทางกลสัทศาสตร์
ชมนาด อินทจามรรักษ์ 2560
PDF Icon
การแนะแนวชีวิตสำหรับเยาวชน โดยใช้หลักการสอนของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท
ยุรธร จีนา2560
PDF Icon
พื้นที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ปลัง จากการศึกษาเปรียบเทียบตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่ จากสามหมู่บ้านในพื้นที่เชียงรายและรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมา
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง2559
PDF Icon
การศึกษามรดกศิลปกรรมในเมืองโบราณเวียงลอ : รูปแบบศิลปะและข้อสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถาน
ชาญคณิต อาวรณ์2559
PDF Icon
การศึกษาดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบทละครเพลง : กรณีศึกษา หลายชีวิต
ปริดา มโนมัยพิบูลย์2559
PDF Icon
การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก : กรณีศึกษาจากเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สุภัค มหาวรากร2559
PDF Icon
พุทธทรรศนะในสื่อศิลปะการแสดงไทยร่วมสมัย
ชุติมา มณีวัฒนา2559
PDF Icon
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โสวัตรี ณ ถลาง2559
PDF Icon
เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก: พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อร่วมสมัย
รัชนีกร รัชตกรตระกูล2559
PDF Icon
ภาพความทรงจำอาณาจักรอินคาและอาณาจักรอยุธยาใน เรือนมยุรา และ Los rios profundos (สายน้ำลึก)
ภาสุรี ลือสกุล2559
PDF Icon
แนวคิด ความเชื่อ และพุทธปฏิมากรรมเฉพาะของพระไภษัชยคุรุฯ โดยใช้ประติมานวิทยา
ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์2559
PDF Icon
การศึกษาปัญหาการใช้โครงสร้างสลับที่ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย
ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์2559
PDF Icon
ภาษา การสื่อสาร และโรคซึมเศร้า: การสำรวจแนวทางพัฒนาการสื่อสารด้านโรคซึมเศร้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของเยาวชนไทย
จันทิมา อังคพณิชกิจ2559
PDF Icon
สำนักและการสืบสานงานช่างไม้สายสกุลช่างเพชรบุรี
ชนัญญ์ เมฆหมอก2559
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 34  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400