รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0015
ชื่อโครงการ : จิต - จักรวาล การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นสื่อสร้างสำนึกทางศีลธรรม
  Spirit - Universe, Creation of Contemporary Arts for Morality Reminiscence Medias
หัวหน้าโครงการ : ฉลองเดช คูภานุมาต
ทีมวิจัย :
ฉลองเดช คูภานุมาต
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพระพุทธศาสนา

2. เพื่อศึกษาแนวคิด สัญลักษณ์ และรูปแบบทางศิลปกรรมของงานจิตรกรรมไทยประเพณี และจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ที่สะท้อนคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพระพุทธศาสนา

3. เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นสื่อสร้างสำนึกทางศีลธรรมและจริยธรรม โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาในงานจิตรกรรมไทยประเพณี นำมาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์
สถิติการเปิดชม : 801 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 87 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400