รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0016
ชื่อโครงการ : กัมมัฏฐานล้านนา : รูปแบบ วิธีปฏิบัติและการสืบทอด
  Lan - Na Meditation : form, practice and inheritance
หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์ อินทนนท์
ทีมวิจัย :
วิโรจน์ อินทนนท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา

2. เพื่อสืบทอดกัมมัฏฐานล้านนาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติ
สถิติการเปิดชม : 827 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 70 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400