รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0018
ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย
  Driving Communities of Five Precepts Integrated for Promote the Processes of Peaceful Co-existence in Thai Society
หัวหน้าโครงการ : บุญเลิศ ช่วยธานี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุญเลิศ ช่วยธานี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยการถอดบทเรียนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบจังหวัดลำพูนและจังหวัดลพบุรี
สถิติการเปิดชม : 1,407 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 149 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400