รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0030
ชื่อโครงการ : เสียงเสนาะซอสามสาย
  Melodious Sound of Saw Sam Sai : Recording, Analytical Program Notes and Music Notaion
หัวหน้าโครงการ : พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
ทีมวิจัย :
พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่ออนุรักษ์เพลงซอสามสายที่เป็นสมบัติและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงซอสามสายอย่างสร้างสรรค์ในระดับสากล

3. เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการจัดทำโครงการดนตรีไทยสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ในอนาคต

4. เพื่อสร้างบรรทัดฐานด้านจริยธรรมในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกจากบรรพชน

สถิติการเปิดชม : 1,050 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 122 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400