รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0033
ชื่อโครงการ : การออกแบบประติมากรรมบนที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
  Public Sculpture with Community Participation
หัวหน้าโครงการ : จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
ทีมวิจัย :
จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. การออกแบบประติมากรรมโดยมีฐานความคิดจากความร่วมมือของชุมชน

2. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้ประติมากรรมเป็นจุดเด่น

สถิติการเปิดชม : 1,208 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 90 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400