รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0035
ชื่อโครงการ : พุทธศิลป์เพื่อการศึกษาเรียนรู้พุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชุมชน
  Isan Murals : Buddhist Art Learning for Understanding Buddhist Thoughts, Morality, Ethics and Community Life
หัวหน้าโครงการ : พิสิทธิ์ กอบบุญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิสิทธิ์ กอบบุญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาตีความเนื้อหาและแนวคิดที่ปรากฏในจิตรกรรรมอีสานในด้านพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชุมชน ทั้งในแต่ละชุมชนและสังเคราะห์สารัตถะภาพรวมของสังคมอีสานในพื้นที่ศึกษา

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชุมชนอีสาน

3. เพื่อจัดทำคู่มือนำเสนอองค์ความรู้ในด้านคุณค่าของจิตรกรรมอีสานด้านพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่สัมพันธ์กับวิถีชุมชนอีสานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้นำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว เป็นต้น

สถิติการเปิดชม : 367 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 36 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400