รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910012
ชื่อโครงการ : การเคลื่อนย้ายโสเภณีระหว่างประเทศภายหลังการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: บทวิเคราะห์อุปสงค์และการกำกับดูแลการค้าบริการทางเพศเปรียบเทียบ
  Prostitution Movement under ASEAN Economic Community (AEC): A Demand Analysis and Comparative Regulation of Sex Trade
หัวหน้าโครงการ : ธานี ชัยวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธานี ชัยวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
ณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิชาภัทร ไม้งาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิติ ศรีแสงนาม
ที่ปรึกษา
โสตถิธร มัลลิกะมาส
ที่ปรึกษา
นวลน้อย ตรีรัตน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน เนื่องจากความแตกต่างของตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้ของแต่ละประเทศ จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของโสเภณีจากประเทศที่มีการกากับดูแลที่แข็งแรงกว่าไปสู่ประเทศที่มีการกากับดูแลที่อ่อนแอกว่า

2. เพื่อศึกษาโอกาสในการเคลื่อนย้ายแรงงานในการค้าบริการทางเพศของประเทศต่างๆ ในอาเซียน จากการวิเคราะห์สถายนการณ์ความต้องการการใช้บริการโสเภณีในประเทศนั้นๆ โดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะช่วยให้เห็นภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามถิ่นเพื่อการมีงานทาและแสวงหารายได้ที่สูงกว่า โดนการศึกษาครั้งนี้มีการลงพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ การลงพื้นที่ในต่างประเทศประกอบไปด้วยสิงคโปร์ที่โสเภณีมีแนวโน้มจะย้ายเข้า ลาวที่โสเภณีมีแนวโน้มจะย้ายออก และเวียดนามที่นับเป็นคู่แข่งที่สาคัญของไทย รวมทั้งการลงพื้นที่ในประเทศจะกระทาใน กทม.และจังหวัดชายแดนไทย-ลาว

3. เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของประเทศไทยอันเนื่องจากการเคลื่อนย้ายโสเภณีระหว่างประเทศภายหลังการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประยุกต์ข้อมูลที่ได้รับจากข้อ 1 และข้อ 2 รวมทั้งประสบการณ์ของสหภาพยุโรป
สถิติการเปิดชม : 1,183 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 130 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400