ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 56 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การวิเคราะห์บทบาทของกองทุนรัฐบาลที่สำคัญในประเทศมาเลเซีย
กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต2562
PDF Icon
การพัฒนาเมืองคู่แฝดต้นแบบด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV
อสมาภรณ์ สิทธิ2562
PDF Icon
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคสินค้าจากปศุสัตว์เพื่อรองรับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล2562
PDF Icon
เศรษฐกิจนอกระบบในเครือข่ายทางสังคมข้ามชาติของแรงงานชาวเวียดนามในประเทศไทย
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ2562
PDF Icon
การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน
อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์2561
PDF Icon
การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย
ศริยามน ติรพัฒน์2561
PDF Icon
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานราชทัณฑ์ไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย
กฤษณพงค์ พูตระกูล2561
PDF Icon
ประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เฉลิมพล แจ่มจันทร์2561
PDF Icon
มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
ภัทราวรรณ รัตนเกษตร2561
PDF Icon
การศึกษาเปรียบเทียบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบังคลาเทศ
เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ2561
PDF Icon
การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์2561
PDF Icon
การเลี้ยงนกเขาชวากับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน
คอลัฟ ต่วนบูละ2561
PDF Icon
การย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคม กับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อารี จำปากลาย2561
PDF Icon
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร
ซาการียา หะมะ2561
PDF Icon
การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย
สุพรรณี เขียวชอุ่ม2561
PDF Icon
แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงไปประเทศบรูไนดารุสลาม
อัสมัน แตอาลี2561
PDF Icon
การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับสิงคโปร์
ธีระ สินเดชารักษ์2561
PDF Icon
การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา
ณัฐพร ไทยจงรักษ์2561
PDF Icon
การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายกับการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
พรชัย วิสุทธิศักดิ์2561
PDF Icon
มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาร์ทาวน์: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาลปากคลอง จังหวัดระนอง
จิโรจ สินธวานนท์2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 56  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400