รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910016
ชื่อโครงการ : กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจ SMEs ค้าปลีก: กรณีศึกษาเปรียบเทียบในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม
  Competition Law and SMEs in Retail Business: Comparative Study on Thailand, Malaysia, and Vietnam
หัวหน้าโครงการ : พรชัย วิสุทธิศักดิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
นิสิต พันธมิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
Andrew Terry
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลการปรับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับ SMEs ในธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และ ประเทศไทยในบริบทการรวมตัวของภูมิภาคอาเซียน

2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับ SMEs ในธุรกิจค้าปลีก ของประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และ ประเทศไทย ในบริบทการรวมตัวของภูมิภาคอาเซียน

3. เพื่อสังเคราะห์การพัฒนาการปรับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับ SMEs ในธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยที่ต้องเชื่อมโยงไปสู่การร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน
สถิติการเปิดชม : 2,361 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 402 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400