รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910028
ชื่อโครงการ : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ: กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ
  To study the relationship between Muslims and the police: a Case Study of District Police Station area of responsibility Jakwa Yala province
หัวหน้าโครงการ : อับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ
ทีมวิจัย :
อับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ
หัวหน้าโครงการ
อับดุลลาตีฟ การี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ จังหวัดยะลา

2. เพื่อศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นประชาชนมุสลิมที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ จังหวัดยะลา

3. เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ จังหวัดยะลา

สถิติการเปิดชม : 1,465 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 62 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400