รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910034
ชื่อโครงการ : บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
  The role of Village Chief and Headman in Violence Solution of Property and life people in Narathiwat Province
หัวหน้าโครงการ : มารุยูกี รานิง
ทีมวิจัย :
มารุยูกี รานิง
หัวหน้าโครงการ
อับดุลการีม สะมะแอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาบทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ไม่เกิดเหตุการณ์กับพื้นที่เกิดความเหตุการณ์ไม่สงบที่มีต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส

3. เพื่อค้นหาแนวทางที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 560 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400