รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910036
ชื่อโครงการ : บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการสร้างความไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
หัวหน้าโครงการ : วารุณี ณ นคร
ทีมวิจัย :
วารุณี ณ นคร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบทบาทของบัณฑิตแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างความไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่จากบริบทที่แตกต่างกัน

2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคในการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ในการสร้างความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน

สถิติการเปิดชม : 694 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 32 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400