รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910037
ชื่อโครงการ : ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย
  Perception and Accept of Thai Muslims in Southern Border Provinces toward " Reproductive rights " for Well Being and Solving the Contemporary Public Health Challenges
หัวหน้าโครงการ : อับดุลการีม สาแมง
ทีมวิจัย :
อับดุลการีม สาแมง
หัวหน้าโครงการ
กามารอซามัน หะยีสะมะแอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รูฮานา สาแมง
นักวิจัยร่วมโครงการ
มะเปาซี กูโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของชาวไทยมุสลิมต่ออนามัยเจริญพันธุ์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยและรูปแบบของพฤติกรรมต่อต้านหรือยอมรับของชาวไทยมุสลิมต่ออนามัยเจริญพันธุ์

3. เพื่อศึกษากิจกรรมกระบวนการแนะนำอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนมุสลิม

4. เพื่อศึกษาศิลปะของประชาชนมุสลิมในการเสริมสร้างสุขภาวะ

สถิติการเปิดชม : 798 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400