รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920048
ชื่อโครงการ : รูปแบบองค์กรและการบริหารสถาบันทุเรียนไทยในเวทีแข่งขัน
  Organization and Management Model of Thai Durian Institute in World Competitiveness
หัวหน้าโครงการ : อารยา สุนทรวิภาต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อารยา สุนทรวิภาต
หัวหน้าโครงการ
ภัญนภัส พฤกษากิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุลวดี เนื่องแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลัญจกร สัตย์สงวน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกำหนดรูปแบบและโครงสร้างองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทานที่เหมาะสมของสถาบันทุเรียน

2. เพื่อกำหนดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันทุเรียน

สถิติการเปิดชม : 882 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400