รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940010
ชื่อโครงการ : การวิจัยการขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 
หัวหน้าโครงการ : ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
ทีมวิจัย :
ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
หัวหน้าโครงการ
วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
น้ำฝน กันมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบัติ นพรัก
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2. เพื่อสนับสนุนนิสิตครูที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเขตจังหวัดพะเยา เชียงราย ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให้ใช้กระบวนการจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จัดการเรียนรู้แก่นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานบนฐานวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

4. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และกระบวนการสอนที่เน้นทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 341 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400