รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940012
ชื่อโครงการ : การวิจัยขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนานักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 
หัวหน้าโครงการ : ปริศนา รักบำรุง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปริศนา รักบำรุง
หัวหน้าโครงการ
อัญชลี มั่นคง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล หนูจีนจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัชนา ปลอดแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมสิรี มนัส
นักวิจัยร่วมโครงการ
จินดาพร แก้วลายทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาคร รักบำรุง
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการพัฒนานักศึกษาครูตามแนวทางของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาและหลักการเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที่มีกระบวนการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการวิจัยเป็นฐาน และรายวิชาที่มีการศึกษาค้นคว้างานวิจัย

2. ปรับปรุงรูปแบบการฝึกสอนและการนิเทศ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาฝึกสอน อาจารย์มหาวิทยาลัยและครูพี่เลี้ยงในการวางแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขยายผลการเรียนการสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญาสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีและโรงเรียนเครือข่ายอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 489 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 30 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400