รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940034
ชื่อโครงการ : ศึกษาและถอดบทเรียนตัวแบบการจัดการเชิงระบบการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชนเชิงพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : สรรชัย หนองตรุด : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สรรชัย หนองตรุด
หัวหน้าโครงการ
อรอุษา หนองตรุด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนความรู้เกี่ยวกับตัวแบบการจัดการเชิงระบบการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กเยาวชนเชิงพื้นที่และแนวทางการพัฒนาจากกรณีศึกษา 5จังหวัดใน 5 ภูมิภาค

2) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กเยาวชนเชิงพื้นที่และแนวทางการพัฒนาจากกรณีศึกษารายจังหวัดและระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานด้านระบบการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กเยาวชนเชิงพื้นที่ในมิติต่างๆ ต่อไป

สถิติการเปิดชม : 689 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400