รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940035
ชื่อโครงการ : ครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน : การพัฒนาปรับปรุงและนำโครงการครอบครัวสำคัญไปประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ
 
หัวหน้าโครงการ : อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
หัวหน้าโครงการ
สุรีย์พร พันพึ่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรทัย หรูเจริญพรพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
พจนา หันจางสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรนงค์ สกุลศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1 ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร (parenting behaviors) และพฤติกรรมของพ่อแม่/บุตรที่เกี่ยวข้องกับเหล้า สารเสพติด และเพศสัมพันธ์

2 ศึกษาปัจจัยส่งเสริมและป้องกันบุตร (risks and protective factors) จากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล้า สารเสพติด และเพศสัมพันธ์ 3 ศึกษาผลลัพธ์เบื้องต้นของ TFM ที่มีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร และ outcome behaviors ของพ่อแม่/บุตร

4 ศึกษากระบวนการนำ TFM ไปใช้ในแต่ละบริบท (cultural- adapted TFM) จากการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

5 การประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศ

สถิติการเปิดชม : 1,049 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400