รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59H0001
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก : กรณีศึกษาจากเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
  The Apply of Dhamma Principle in Daily Lives from Dasajataka : Case Studies on Reports of Sixth Grade Students in Bangkok Metropolitan Administration Schools
หัวหน้าโครงการ : สุภัค มหาวรากร
ทีมวิจัย :
สุภัค มหาวรากร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักธรรมจากทศชาติชาดกของเด็กตอนกลาง

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เด็กเข้าใจหลักธรรมจากทศชาติและประยุกต์ใช้ได้

3. เพื่อนำเสนอความสำคัญของทศชาติชาดกในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาจริยธรรมของเด็กไทย

สถิติการเปิดชม : 917 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400