รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59H0012
ชื่อโครงการ : ปราสาทศพนกหัสดีลิงค์ในล้านนา
  The Husadilingu Castle in Lanna
หัวหน้าโครงการ : ประทีป พืชทองหลาง
ทีมวิจัย :
ประทีป พืชทองหลาง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 เม.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาคติความเชื่อและบริบททางวัฒนธรรมเกี่ยวกับปราสาทศพนกหัสดีลิงค์

2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนาการของงานช่างฝีมือการสร้างปราสาทศพนกหัสดีลิงค์ในล้านนา

สถิติการเปิดชม : 208 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400