รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59H0013
ชื่อโครงการ : การศึกษาดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบทละครเพลง : กรณีศึกษา หลายชีวิต
  A study of adaptation from a novel to a musical : A case study of Many Lives
หัวหน้าโครงการ : ปริดา มโนมัยพิบูลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปริดา มโนมัยพิบูลย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 เม.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบทละครเพลง

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการสร้างบทละครเพลงแบบหลายโครงเรื่อง (Multi-plot) จากวรรณกรรมเรื่องยาวที่ประกอบด้วยหลายเรื่องสั้น

3.เพื่อศึกษาการสร้างบทละครเพลงแบบหลายโครงเรื่องเพื่อนำเสนอแก่นความคิดเรื่อง ผลของกรรม ซึ่งปรากฎในวรรณกรรมเรื่อง หลายชีวิต

สถิติการเปิดชม : 275 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400