รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59H0015
ชื่อโครงการ : การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยวรรณคดีนิราศเรื่องพระประธมของสุนทรภู่” ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
  A field study and a study of cultural capital based on Sunthorn Phu's Nirat Phra Prathom in Nakhon Pathom, Nonthaburi, and Bangkok for the development of cultural tourism
หัวหน้าโครงการ : อภิลักษณ์ เกษมผลกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 เม.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากนิราศพระประธมในฐานะทุนทางวัฒนธรรมกับมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

(2) เพื่อสำรวจเส้นทางและโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยนิราศพระประธม

(3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนิราศพระประธมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในปัจจุบัน
สถิติการเปิดชม : 1,517 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 208 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400