รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59H0017
ชื่อโครงการ : เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก: พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อร่วมสมัย
  NARRATIVES FROM THE STORY OF MAHAJANAKA OF KING BHUMIPOL: DYNAMICS OF THE PANEGYRIC IN CONTEMPORARY MEDIA
หัวหน้าโครงการ : รัชนีกร รัชตกรตระกูล
ทีมวิจัย :
รัชนีกร รัชตกรตระกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 เม.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในเรื่องเล่าอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก

2. เพื่อเปรียบเทียบสารและแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ของเรื่องเล่าอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก

3. เพื่อเปรียบเทียบสารและแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากเรื่องเล่าอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนกกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน

สถิติการเปิดชม : 797 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400