รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59H0023
ชื่อโครงการ : การศึกษามรดกศิลปกรรมในเมืองโบราณเวียงลอ : รูปแบบศิลปะและข้อสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถาน
  The Study of Heritage Art in Wiang lo’s Anceint City :Artistic Styles and Presumption Ruins.
หัวหน้าโครงการ : ชาญคณิต อาวรณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาญคณิต อาวรณ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 เม.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบศิลปะ ร่วมกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลทางโบราณคดี เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. นำผลการศึกษาไปสู่การออกแบบรูปแบบสันนิษฐานซากโบราณสถาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่สำคัญ เพื่อเป็นฐานการสร้างสื่อการเรียนรู้ให้กับชุมชน

สถิติการเปิดชม : 1,159 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400