รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59H0031
ชื่อโครงการ : การศึกษาปัญหาการใช้โครงสร้างสลับที่ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย
  A Study of the Avoidance of English Inversion Structures by Thai Learners
หัวหน้าโครงการ : ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ทีมวิจัย :
ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
หัวหน้าโครงการ
ศุภกิตติ์ เทียมตะวัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ปัญหาการเลี่ยงการใช้โครงสร้างสลับที่ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย

2. สาเหตุของปัญหาดังกล่าวของผู้เรียนชาวไทย

3. วิเคราะห์ความเข้าใจของผู้เรียนชาวไทยเมื่อต้องอ่านภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างสลับที่
สถิติการเปิดชม : 399 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400