รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010013
ชื่อโครงการ : ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการทุนมนุษย์สาขาบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี ภายใต้ความตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมบุคคลธรรมดาของประชาคมอาเซียน
 
หัวหน้าโครงการ : จิโรจ สินธวานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จิโรจ สินธวานนท์
หัวหน้าโครงการ
พิจักษณ์ ภู่ตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
งามเนตร เอี่ยมนาคะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : เเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอความเห็นทางวิชาการสนับสนุนนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพ ประเด็นการจัดการทุนมนุษย์สาขาบริการสุขภาพ (Policy Advocacy for Human Capital

Management) ที่เคลื่อนย้ายเสรีภายใต้ความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมบุคคลธรรมดาของประชาคมอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements; MRAs) โดยมีความ

ร่วมมือภาครัฐและเอกชนเป็นสัญญาระยะยาวของการพัฒนาระบบกำลังคนด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 908 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400