รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010039
ชื่อโครงการ : การค้าชายแดนนอกระบบ: เงื่อนไข กลไก และการจัดการของหน่วยงานรัฐ กรณีศึกษาชายแดนไทย - ลาว
 
หัวหน้าโครงการ : เนตรดาว เถาถวิล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เนตรดาว เถาถวิล
หัวหน้าโครงการ
พฤกษ์ เถาถวิล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเข้าใจการเกิดขึ้น ลักษณะและกลไกการดำเนินการของการค้าชายแดนนอกระบบ โดยสัมพันธ์

กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและเหนือท้องถิ่น

2. เพื่อเข้าใจการให้ความหมายการค้าชายแดนนอกระบบที่แตกต่างกัน ระหว่างทางราชการกับคน

ชายแดน ซึ่งจะเป็นประเด็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจและจัดการปัญหาการค้าชายแดนนอกระบบ

3. เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น จากการดำเนินงานของหน่วยงาน

หน่วยศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพื้นที่ชายแดนด้วยการใช้กฎหมายอย่างยืดหยุ่น สำหรับสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในบริบทใหม่

สถิติการเปิดชม : 948 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมาร์ ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 157 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400