ชุดโครงการ : ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมาร์ ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมาร์ ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด 5 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือของไทยและลาว
ประสิทธิ์ ลีปรีชา2560
PDF Icon
พลวัตรของการค้าชายแดนนอกระบบ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ2560
PDF Icon
การค้าชายแดนนอกระบบ: เงื่อนไข กลไก และการจัดการของหน่วยงานรัฐ กรณีศึกษาชายแดนไทย - ลาว
เนตรดาว เถาถวิล2560
PDF Icon
องค์กรติดอาวุธกะเหรี่ยง : การสร้างสันติภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมาร์
ขวัญชีวัน บัวแดง2560
PDF Icon
บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในกระบวนการป้องกันและช่วยเหลือเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เชิงเพศพาณิชย์ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน
อัจฉรียา สายศิลป์2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมาร์ ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด 5  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400