รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020003
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิธีเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอกลำไยนอกฤดูในฤดูฝน
  A Study of how to increase the percentage of flowering of off season longan in the rainy season
หัวหน้าโครงการ : พาวิน มะโนชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พาวิน มะโนชัย
หัวหน้าโครงการ
เลิศชัย จิตร์อารี
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรนันท์ เสนานาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้วิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอกและการเกิดช่อดอกล้วนในฤดูฝนอย่างน้อย 1 วิธี

2. เพื่อให้ได้วิธีการลดการแตกใบก่อนออกดอกอย่างน้อย 1 วิธี

สถิติการเปิดชม : 1,901 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,071 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400