รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020032
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการจัดการ การปลูกพริกปลอดภัยด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
  The Improvement of the Safety Pepper Productions Management with Microbial Control
หัวหน้าโครงการ : มาลี ตั้งระเบียบ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มาลี ตั้งระเบียบ
หัวหน้าโครงการ
วัชรี คุณกิตติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสูตรสำเร็จของสารชีวภัณฑ์เชื้อรารูปแบบน้ำในการควบคุมแมลงและไรศัตรูพริก

2. เพื่อศึกษา แบคทีเรีย Enterobacter ในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียวพริก

3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ การทำงานร่วมกันของสูตรสำเร็จชีวภัณพ์เชื้อรากำจัดแมลง เชื้อราไตรโคแดอร์มา และแบคทีเรีย Enterobacter ในการควบคุมศัตรูพริก

4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae

สถิติการเปิดชม : 553 ครั้ง
ชุดโครงการ : Biocontrol (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 62 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400