รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040009
ชื่อโครงการ : หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
 
หัวหน้าโครงการ : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
หัวหน้าโครงการ
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาครูในโครงการให้เข้าใจความคิดเชิงระบบ พร้อมทำโครงงานฐานวิจัยผนวกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปีที่ 5

2.เพื่อร่วมกับ สกว. ทำความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยศูนย์พี่เลี้ยงทั้ง 8 แห่ง ให้เป็นภารกิจหนึ่งขอมหาวิทยาลัย

3.เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการทำงานของศูนย์พี่เลี้ยงฯ ให้มีความสามารถในการ coach ครูในโครงการ-เพาะพันธุ์ปัญญาได้ และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 16 โรง

สถิติการเปิดชม : 404 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400