รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040010
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
หัวหน้าโครงการ : สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุติมา คำบุญชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
ละมาย จันทะขาว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อหนุนเสริมและติดตามกระบวนการทำโครงงานฐานวิจัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์พี่เลี้ยงลำปาง

2.เพื่อหารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์เพาะพันธุ์ปัญญาและคณะครุศาสตร์ให้เกิดการขยายผลไปสู่อาจารย์ในคณะ

3.เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบให้มีความสามารถในการcoachโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้

สถิติการเปิดชม : 1,117 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400