รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040011
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา
 
หัวหน้าโครงการ : สุมล นิลรัตน์นิศากร
ทีมวิจัย :
สุมล นิลรัตน์นิศากร
หัวหน้าโครงการ
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนปริญ สำเริง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.สร้างโรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 2 แห่ง ที่สามารถพัฒนาเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นวิชาหรือสอดแทรกในโครงสร้างที่มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนรองรับ

2.คัดเลือกครูแกนนำจาก 10 โรงเรียนในโครงการเพื่อพัฒนาเป็นครูแกนนำพี่เลี้ยง เพื่อเป็นวิทยากรร่วมจัดกระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาวิธีการเรียนการสอน พพปญ. ที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

3.ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการทำงานอย่างยั่งยืนของศูนย์พี่เลี้ยงร่วมกับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำทั้ง 10 โรงเรียน

สถิติการเปิดชม : 292 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400