รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040012
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : ณัฏฐ์ ดิษเจริญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
หัวหน้าโครงการ
ปุริม จารุจำรัส
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร พรไตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย อันพิมพ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภกัญญา จันทรุกขา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขวิทย์ โสภาพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อค้นหาวิธีการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning: RBL)

2.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ของโรงเรียนแกนนำในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร จำนวน 10 โรงเรียนสถิติการเปิดชม : 454 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400