รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040013
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
หัวหน้าโครงการ : ณัฐกร โต๊ะสิงห์
ทีมวิจัย :
ณัฐกร โต๊ะสิงห์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบของศูนย์ 2 แห่ง

2.เพื่อพัฒนาครูในโครงการให้เป็นวิทยากร

3.เพื่อร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ทำความเข้าใจกับโรงเรียนต้นแบบทั้ง 2 แห่ง ให้เป็นภารกิจหนึ่งขอโรงเรียน

สถิติการเปิดชม : 989 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 47 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400