รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040014
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต อินณวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัณฑิต อินณวงศ์
หัวหน้าโครงการ
เกษณี ไทยจรรยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ผ่านการบูรณาการศาสตร์จากหลากกลุ่มสาระวิชา พร้อมพัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มครูแกนนำ ภายใต้บริบทการจัดการเรียนรู้ตามระบบปกติของโรงเรียนแกนนำที่ได้รับคัดเลือก (2 แห่ง) ที่สามารถสานประโยชน์ได้ทั้งในแง่ของการปฏิบัติงานของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน

2) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (PLC) รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นของกลุ่มครูแกนนำทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญากับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของความยั่งยืนต่อการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม ผ่านการถอดบทเรียนร่วมกันจากประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

สถิติการเปิดชม : 1,046 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 69 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400