รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040025
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
หัวหน้าโครงการ : สุมณี ศุภกรโกศัย
ทีมวิจัย :
สุมณี ศุภกรโกศัย
หัวหน้าโครงการ
กาญจนา ส่งวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
นักวิจัยร่วมโครงการ
มีชัย ออสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินภาวะความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น

2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีต่อภาวะความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่มีต่อภาวะความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาภาวะความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย

สถิติการเปิดชม : 577 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400