รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040027
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้ระดับสังคมและข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
หัวหน้าโครงการ : เข็มพร วิรุณราพันธ์
ทีมวิจัย :
เข็มพร วิรุณราพันธ์
หัวหน้าโครงการ
อรรถพล อนันตวรสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรรษาศิริ กุหลาบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ของเด็กและเยาวชนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมในเด็กและเยาวชน

2) เพื่อศึกษานโยบาย แนวทาง รูปแบบ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ ในสังคมไทย และต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนานโยบาย แนวทาง รูปแบบในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ตามกรอบแนวคิดพลเมืองประชาธิปไตย ให้เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นเสริมพลังกลุ่มเด็กและเยาวชน และองค์กรต่างๆ ที่ทำงานส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อต่อไป

3) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทางสังคม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อฯ สำหรับเด็กและเยาวชนในสังคมไทย

สถิติการเปิดชม : 571 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400