รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0026
ชื่อโครงการ : หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์
  Principle of Thai law for protecting the rights of children and juvenile from cyber-bullying
หัวหน้าโครงการ : ฟ้าใส สามารถ
ทีมวิจัย :
ฟ้าใส สามารถ
หัวหน้าโครงการ
คณาธิป ทองรวีวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ตุลญา โรจน์ทังคำ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาถึงข้อเท็จจริง พฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกเด็กและเยาวชนทางสื่อออนไลน์ (Cyber bullying) ในประเทศไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2550-2560

2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการปรับใช้กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์

3) เพื่อศึกษาหลักการของกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับหลักการของกฎหมายของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 532 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400