รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0154
ชื่อโครงการ : ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารผสมสำเร็จที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของโคนม
  Effect of fibrolytic enzyme in total mixed ration (TMR) containing urea treated bagasse as a roughage source on dairy cow performance Effect of fibrolytic enzyme in total mixed ration (TMR) containing urea treated bagasse as a roughage source on dairy cow performance Effect of fibrolytic enzyme in total mixed ration (TMR) containing urea treated bagasse as a roughage source on dairy cow performance Effect if fibrolytic enzyme in total mixed ration(TMR) containing urea treated bagasse as a roughage source on dairy cow performance
หัวหน้าโครงการ : รัชตาภรณ์ ลุนสิน
ทีมวิจัย :
รัชตาภรณ์ ลุนสิน
หัวหน้าโครงการ
อนุสรณ์ เชิดทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนทรีพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรืองยศ พิลาจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะของชานอ้อยหมักยูเรียเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของชานอ้อยอย่างเหมาะสมสำหรับนำมาใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

2.เพื่อศึกษาผลของการใช้เอนไซม์ย่อยเยื่อใยที่ระดับต่างๆ กันในสูตรอาหารผสมสำเร็จ (total mixed ration, TMR) ที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ต้นทุนและกำไร) จากการเลี้ยงโคนม

3.เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมของการใช้เอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหาร TMR ที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นแหล่งอาหารหยาบที่ส่งผลให้การผลิตโคนมมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปใช้ในการจัดการอาหารสัตว์สถิติการเปิดชม : 623 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 45 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400