รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60X0003
ชื่อโครงการ : การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ภูเบศร์ สมุทรจักร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภูเบศร์ สมุทรจักร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิจัยเอกสาร และทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับครอบครัวในประเด็น

1.1 รูปแบบการอยู่อาศัย (Living arrangement) ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม

1.2 ความเปราะบางของครอบครัวในรูปแบบการอยู่อาศัยแบบต่างๆ

2. เพื่อกำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำ การดำเนินงานของโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ

3. เพื่อสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการวิจัยเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม และจากโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับครอบครัว

4. เพื่อจัดเวทีและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และสู่ภาคนโยบายสถิติการเปิดชม : 790 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 89 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400