ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) ทั้งหมด 7 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา2561
PDF Icon
การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
มนสิการ กาญจนะจิตรา2561
PDF Icon
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองว่าด้วยการเงินครัวเรือน
ธานี ชัยวัฒน์2561
PDF Icon
ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม
ธีรนงค์ สกุลศรี2560
PDF Icon
การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
ภูเบศร์ สมุทรจักร2560
PDF Icon
ความสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินและความต้องการฐานคุ้มครองทางสังคมของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น
อำไพรัตน์ อักษรพรหม2560
PDF Icon
การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน
ศุทธิดา ชวนวัน2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) ทั้งหมด 7  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400