รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60X0004
ชื่อโครงการ : การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน
 
หัวหน้าโครงการ : ศุทธิดา ชวนวัน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุทธิดา ชวนวัน
หัวหน้าโครงการ
กาญจนา เทียนลาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญญา อภิพรชัยสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย

2. เพื่อศึกษาการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวผู้สูงอายุในรูปแบบการอยู่อาศัยต่างๆ

3. เพื่อศึกษาความต้องการสนับสนุนของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ

สถิติการเปิดชม : 1,054 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 238 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400